Raziskava o odnosu dijakov do okolja

Vsakoletna raziskava med dijaki je bila pripravljena z namenom ugotovaljanja, kako srednješolci gledajo na širšo problematiko varstva okolja, konkretneje pa smo se v šolskem letu 2016/17 lotili problematike zmanjševanja ogljičnega odtisa in tako združili vse doslej obravnavane tematike. Ravno zmanjševanje ogljičnega odtisa je namreč eden najpomembnejših vidikov, s katerimi lahko vsak posameznik v praksi izkaže svoj odnos do okolja. Z raziskavo smo želeli odkriti osveščenost dijakov o problematiki izpusta CO2 v ozračje kot tudi njihovo ravnanje v praksi.

Osnovni podatki o raziskavi

Sodelujoče šole:

Izvajalci raziskave:

Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru, Tehniški šolski center Kranj, Goodyear Dunlop Sava Tires,d.o.o.

Vprašalnik:

Spletna anketa z vprašanji, razdeljenimi na več sklopov so bila vezana na vprašanja o splošni okoljski zavesti in o vplivih kampanje Pozor(!)ni za okolje na odnos dijakov do okolja. Naslednji sklopi vprašanj so bili povezani z ogljičnim odtisom, ravnanjem z odpadki, varčno rabo električne energije in energije za ogrevanje ter pitne vode. Zadnji sklop vprašanj, pa se je nanašal na trajnostno mobilnost.

Termin:

Raziskava 2015/16: v mesecu aprilu 2016.

Raziskava 2014/15: v mesecu marcu in aprilu 2015.

Raziskava 2013/14: po zaključku tekmovanj od marca do maja 2013.

Raziskava 2012/13: po zaključku tekmovanj od aprila do junija 2013.

Raziskava 2011/12: po zaključku tekmovanju v ločenem zbiranju odpadkov, in sicer v maju in juniju 2012.

Raziskava 2010/11: prvi krog septembra 2010 pred začetkom tekmovanja v ločevanju odpadkov gorenjskih srednjih šol, drugi krog decembra 2010 po koncu tekmovanja.

Rezultati raziskave v šolskem letu 2015/16

V šolskem letu 2015/16 je bilo zbranih 2082 izpolnjenih anketnih vprašalnikov.

Rezultati raziskave so pokazali, da so dijaki pri zniževanju ogljičnega odtisa na dobri poti. Iz raziskave ja razvidna njihova zavzetost za pravilno ločevanje odpadkov, odgovorno rabo električne energije in vode. Rezultati so tudi pokazali, da je aktivno udejstvovanje šole na okoljskem področju videno kot priložnost za krepitev ugleda šole v javnosti. V največji meri pa na razvoj okoljske zavesti dijakov vpliva družina, temu pa sledijo mediji. 

Pozor!ni za okolje infografika

  Infografika o odnosu slovenskih dijakov do okolja (.pdf, 127 kb)

Več:

Rezultati raziskave v šolskem letu 2014/15

Odziv dijakov na anketo je bil v šolskem letu 2014/15 še večji in še boljši, saj je bilo zbranih rekordno število odgovorov (prek 3400 izpolnjenih anketnih vprašalnikov).

Kratek pregled rezultatov ankete je pokazal, da se večina dijakov dobro zaveda pomembnosti odgovornega ravnanja z okoljem, še posebej pri ločevanju odpadkov ter porabi pitne vode in energije. Tako kot v prejšnjih letih so rezultati znova pokazali, da je nekaj dijakov še vedno indiferentnih pri zastavljenih vprašanjih, pomanjkljivosti pa so še vedno prisotne na področju informiranja.

Pozor!ni za okolje infografika

  Infografika o odnosu slovenskih dijakov do okolja (.pdf, 257 kb)

Več:

Rezultati raziskave v šolskem letu 2013/14

Odziv dijakov na anketo je bil v šolskem letu 2013/14 bistveno boljši kot v preteklih letih, saj je bilo zbrano precej več odgovorov (več kot 2000 izpolnjenih anketnih vprašalnikov).

Kratek pregled rezultatov ankete je pokazal, da se večina dijakov zaveda pomembnosti odgovornega odnosa do okolja tako pri ravnanju z odpadki kot pri porabi energije in pitne vode. Še vedno pa je del dijakov oz. dijakinj, pokazal indiferentnost do teh vprašanj. Tudi pri informiranosti so bile opazne določene pomanjkljivosti.

Več:

Rezultati raziskave v šolskem letu 2012/13

Tudi rezultati raziskave v tretjem letu so pokazali podobne rezultate, izstopala je izboljšava o okoljski osveščenosti dijakov. V primerjavi s preteklima dvema šolskima letoma se je odstotek anketiranih, ki se zavedajo, da je ločeno zbiranje odpadkov nujno potrebno in koristno, zvišal.  Tretjina pa je bila takih, ki o ločevanju odpadkov niso razmišljali, oziroma se jim to ni zdelo pomembno, ločevanja bi se lotili šele, ko bi to storili drugi.

Dijaki so ocenili, da na njihov odnos do ravnanja z odpadki najbolj vpliva družina, na drugem mestu so mediji

Vsako leto nekoliko boljše ocenijo tudi osveščenost svojih sošolcev. V raziskavi v šolskem letu 2012/13 se je pokazalo, da se dijaki v veliki meri zavedajo, da so sami najbolj odgovorni za pravilno ravnanje z odpadki, saj jih je tako menilo kar 84 %.

Pozor!ni za okolje infografika

  Rezultati ankete med dijaki slovenskih srednjih šol o odnosu do okolja, v infografiki (.pdf, 2,9 MB)

Več:

Rezultati raziskave v šolskem letu 2011/12

Rezultati raziskave v drugem šolskem letu izvajanja kampanje so pokazali podobne rezultate kot v prvem letu. Tudi v drugem letu izvajanja kampanje je več kot polovica vprašanjih dijakov menila, da je ločevanje odpadkov nujno potrebno.

Nekoliko slabše so samo-ocenili svoj odnos do ravnanja z odpadki, boljše pa ravnanje sošolcev. To bi lahko pripisali tudi temu, da so opazili spremembe v okolju in se zavedali svojega ravnanja. Razveseljiv podatek je, da se jih še več (tri četrtine vprašanih v primerjavi z dvema tretjinama v šolskem letu 2010/11) kot v prvem letu izvajanja raziskave zavedalo, da je za pravilno ravnanje z odpadki odgovoren vsak posameznik.

Več:

Rezultati raziskave v šolskem letu 2010/11

Rezultati raziskave so pokazali, da se dijaki zavedajo tako širše okoljske problematike kot nujnosti ločevanja odpadkov. Več kot polovica vprašanih dijakov je bila mnenja, da je ločevanje odpadkov nujno potrebno. Takih, ki jih to ni zanimalo oziroma se jim n zdelo pomembno, je bila približno petina.

Tudi odgovori na vprašanja o praksi ravnanja z odpadki so pokazali, da jih večina ustrezno ravna z odpadki. Večina dijakov je bila mnenja, da doma ustrezno odlagajo odpadke. Večina dijakov je kot dobro ocenila tudi ravnanje z odpadki na šolah.

Na splošno so rezultati raziskave bili spodbudni, saj so pokazali, da se večina dijakov zaveda pomembnosti ločevanja odpadkov in to tudi počne. Izziv, ki je bil razviden iz raziskave je ta, da bi si morali vsi zadati cilj spreminjanja  percepcije mišljenja o odpadkih. Namreč  več kot 45 odstotkov dijakov je bila mnenja, da so odpadki le »nekaj, česar se želijo znebiti« in ne npr. koristen vir sekundarnih surovin.

Raziskavo je dr. Marjan Senegačnik s Fakultete za organizacijske vede predstavil na okrogli mizi Okolje in mi: sta to dva bregova ali vendarle en sam, na kateri so svoje poglede na problematiko predstavili še podsekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor RS dr. Tanja Gomišček, direktor Komunale Kranj Aleksander S. Zupan, pooblaščenka za varstvo okolja v družbi Goodyear Dunlop Sava Tires Renata Košir, koordinatorka kampanje Pozor(!)ni za okolje na Srednji šoli za lesarstvo s Šolskega centra Škofja Loka Vanja Gačnik s predstavniki dijakov.

Več: