Pravila in pogoji sodelovanja v nagradnem natečaju EKOtalent

1. Splošne določbe

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradnem natečaju EKOtalent (v nadaljevanju: Pravila) opredeljujejo sodelovanje v nagradnem natečaju EKOtalent (v nadaljevanju: natečaj). Organizator natečaja je družba Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o., Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj (v nadaljevanju: organizator), ki je natečaj pripravila v okviru družbeno-odgovorne kampanje Pozor(!)ni za okolje, s katero želi osveščati o pravilnem ravnanju z okoljem, opozarjati na nepravilnosti pri vsakdanjem odnosu do okolja in spodbujati k razmisleku o tem, kaj lahko za okolje stori vsak posameznik.

Natečaj je namenjen vsem slovenskim srednjim šolam, ki so partnerice kampanje Pozor(!)ni za okolje, in pod enakimi pogoji tudi vsem ostalim srednjim šolam na območju Slovenije.

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradnem natečaju potrjuje, da se strinja s Pravili ter jih sprejema kot obvezujoča.

2. Trajanje natečaja

Nagradni natečaj poteka od 2. februarja do vključno 9. marca 2015.

3. Namen natečaja

Namen natečaja je zbiranje videoposnetkov na temo zmanjševanja ogljičnega odtisa in posredno spodbujanje razmisleka k okolju prijaznemu ravnanju.

4. Kdo lahko sodeluje v nagradnem natečaju

V nagradnem natečaju lahko sodelujejo vse slovenske srednje šole oz. njihovi dijaki (v nadaljevanju sodelujoči). Prijavitelji so lahko srednje šole ali dijaki in njihovi mentorji, posamezniki ali skupine.

 • Prijave v imenu šole: šola, ki želi sodelovati v natečaju, lahko prijavi enega ali več prispevkov. Vsak prispevek prijavi posebej. V natečaju sodelujejo vsi poslani prispevki enakovredno. Prijavitelj je lahko avtor ali eden od avtorjev in njihov mentor (profesor). V prijavi mora prijavitelj obvezno dopisati naziv šole in izjavo mentorja (profesorja), da projekt prijavlja v imenu svoje šole.
 • Samostojne prijave: srednješolci lahko v natečaju sodelujejo tudi kot posamezniki, bodisi samostojno ali kot skupina. Če prijavo odda skupina, velja za prijavitelja oseba, ki je oddala prijavo. Če je prijavitelj fizična oseba, mora imeti prijavljeno stalno ali začasno bivališče v Republiki Sloveniji in mora biti stara 15 let ali več. Zaposleni in ožji družinski člani zaposlenih v družbi organizatorja natečaja ne smejo sodelovati na natečaju kot posamezniki.

5. Način sodelovanja v natečaju

Osebe ali skupine (v lastnem imenu ali v imenu šole), ki želijo sodelovati v natečaju, morajo zasnovati in narediti video posnetek na temo zmanjševanja ogljičnega odtisa. Video posnetek mora biti dolg od 30 do 60 sekund in ne sme vsebovati avtorske glasbe drugih izvajalcev niti drugih avtorskih materialov tretjih oseb, za katere prijavitelji niso pridobili avtorskih pravic (npr. grafik). Videoposnetek mora biti opremljen z znakom projekta Pozor(!)ni za okolje, ki je dostopen na strani http://www.pozornizaokolje.si/medijsko_sredisce/logotip. Dovoljeni so datotečni formati: .MOV, .MPEG4, .MP4, .AVI, .WMV, .MPEGPS, .FLV, 3GPP ali WebM.

Sodelujoči pošljejo video posnetek na naslov pozorni.zaokolje@gmail.com (z zadevo: EKOtalent). Neposredno na ta naslov je mogoče poslati le datoteke velikosti do največ 25 MB. Za pošiljanje video posnetkov, večjih od 25 MB, se lahko uporabi brezplačna spletna storitev "WeTranfer", dosegljiva na naslovu https://www.wetransfer.com/. Tudi v tem primeru se prijava posreduje na naslov pozorni.zaokolje@gmail.com. Sodelujoči lahko video posnetek posredujejo tudi fizično preko pošte (na CD-ju ali USB ključku) s pripisom "Za kampanjo Pozor(!)ni za okolje – EKOtalent" na naslov:
Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o. (za Anjo Komatar)
Škofjeloška cesta 6
4000 Kranj

Sodelujoči morajo v sporočilu k video posnetku obvezno dopisati tudi:

 • kontaktne podatke prijavitelja, vključno z naslovom svoje elektronske pošte (za namene obveščanja o nagradi),
 • imena sodelujočih posameznikov (dijakov, mentorjev, če video posnetek prijavljajo kot skupina) in
 • naziv srednje šole, iz katere prihajajo.

Prijavitelji, ki projekt prijavljajo v imenu šole, morajo prijavi priložiti tudi izjavo mentorja (profesorja), da projekt prijavljajo v imenu svoje šole.

Sodelujoči lahko v natečaj prijavijo več video posnetkov, kateri se vsak posamično lahko potegujejo za nagrado.

Sodelujoči se strinjajo z javno objavo video posnetka na YouTube kanalu kampanje Pozor(!)ni za okolje na naslovu https://www.youtube.com/user/pozornizaokolje, na spletnem mestu www.pozornizaokolje.si in na Facebook strani www.facebook.com/pozorni.za.okolje ter organizatorju dovoljujejo uporabo, kot je podrobneje opredeljeno v 6. poglavju teh Pravil. Sodelujoči ne bo v nobeni obliki prejel plačila ali nagrade za objavo njegovega dela. Nagrado prejme izključno nagrajenec, kot je to opredeljeno v 8. in 9. poglavju predmetnih Pravil.

6. Avtorske pravice do prijavljenih del

Vsak sodelujoči jamči, da je posredovano prijavljeno delo in ostali materiali njegovo avtorsko delo oz. da je s strani avtorjev pridobil vsa potrebna soglasja v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah za javno objavo (vključno s soglasjem za radiodifuzno oddajanje, radiodifuzno retransmisijo ali sekundarno radiodifuzno oddajanje, dajanje na voljo javnosti, javno predvajanje, javno prikazovanje) in kakršnokoli drugačno uporabo vsebine, potrebno za dosego namena natečaja v skladu s temi pravili.

Sodelujoči organizatorju časovno, krajevno in vsebinsko neomejeno prenaša vse materialne avtorske pravice na video posnetkih in fotografijah, še zlasti a ne izključno pravico do reproduciranja, pravico do distribuiranja, pravico dajanja v najem, pravico javnega izvajanja, pravico javnega predvajanja s fonogrami in videoigrami, pravico javnega prikazovanja, pravico radiodifuznega oddajanja, pravico radiodifuzne retransmisije, pravico sekundarnega radiodifuznega oddajanja, pravico dajanja na voljo javnosti in izrecno tudi pravico do predelave ter uporabe dela v predelani obliki in vključitve avtorskega dela v druga dela, vse skladno z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS št. 16/07, 68/08, 110/13). Izrecno se sodelujoči zgoraj navedenim materialnim avtorskim pravicam odpoveduje brezpogojno, neomejeno, nepreklicno, brezplačno in brez kakršnega koli nadomestila v zameno za sodelovanje v nagradnem natečaju.

7. Pravila sodelovanja v natečaju

Organizator bo video prispevke pred javno objavo pregledal in si pridržuje pravico, da jih ne upošteva v natečaju zaradi kateregakoli razloga in po lastni presoji. Sodelujoči je v celoti odgovoren za oddano vsebino in kakovost vsebin, ki jih posreduje. Sodelujoči se zavezuje, da ne bo v nobenem primeru posredoval v objavo vsebin:

 • na katerih bodo tretje osebe, če od njih ni pridobil veljavnega dovoljenja za javno objavo (soglasje za mladoletne osebe morajo izdati njihovi starši ali zakoniti skrbniki);
 • ki bodo vsebovale kakršnekoli druge podrobnosti, zaradi katerih ali na podlagi katerih bi lahko bile prizadete katerekoli pravice tretjih oseb,
 • ki bi lahko povzročile kakršnokoli škodo ali bi bile v nasprotju z veljavno zakonodajo, predpisi in moralo.

Organizator si pridržuje pravico, da brez kakršnih koli obveznosti do sodelujočega vsebine, ki prikazujejo nasilje, orožje, droge, in vsebine ki so žaljive, rasno nestrpne, obscene, ali so po njegovem mnenju iz kakršnega koli drugega razloga neprimerne, ne objavi in s tem tudi izloči iz nagradnega natečaja.

Uporabniki imajo pravico prijaviti žaljivo oziroma neprimerno vsebino na e-naslov pozorni.zaokolje@gmail.com z naslovom (imenom) vsebine in z opisom, zakaj naj bi bila vsebina neprimerna. Prijavitelj se mora v prijavi podpisati z imenom in priimkom. Če bo prijava po presoji organizatorja utemeljena, jo bo odstranil iz objave in sodelovanja v natečaju najkasneje v roku 4 delovnih dni od prejema prijave.

Sodelujoči, ki posreduje vsebine, je v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi jo lahko povzročil organizatorju ali katerim koli tretjim osebam s posredovanimi in objavljenimi vsebinami.

8. Izbor nagrajenca

Organizator bo po zaključku natečaja video prispevke, ki bodo upoštevali pogoje sodelovanja in bodo na predpisani naslov prispeli do 9. marca 2015 do 23:59 ure, objavil na YouTube kanalu kampanje Pozor(!)ni za okolje https://www.youtube.com/user/pozornizaokolje in na spletnem mestu www.pozornizaokolje.si. Vsi posnetki bodo objavljeni istočasno, in sicer 16. marca.

Po tem datumu bo potekal izbor nagrajenca, in sicer:

 • po izboru Facebook uporabnikov (20 %): za vse video posnetke, objavljene na spletnem mestu www.pozornizaokolje.si, bodo lahko glasovali Facebook uporabniki z Like/Všeč mi je. Zbrano št. Like/všeč mi je pri posameznem posnetku bo prispevalo 20 % h končni oceni. Glasovanje bo potekalo od 16. marca do vključno 2. aprila 2015. Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo, škodovalo ali omogočilo zlorabo glasovanja.
 • po izboru žirije (80 %): vse prejete video posnetke bo ocenjevala 3-članska žirija predstavnikov organizatorja po vnaprej dogovorjenem ocenjevalnem obrazcu. O postopku izbora bo žirija pripravila zapisnik.

Žirija bo pri izboru upoštevala naslednje kriterije:

 • skladnost s pogoji, podrobneje opredeljenih v teh Pravilih,
 • ustvarjalnost (kako dobro je ujeta osebna interpretacija tematike, aktivna vloga pri zmanjševanju izpustov, razvidnost sporočila …),
 • relevantnost (razumljivost sporočila, upoštevanje izhodišč kampanje Pozor(!)ni za okolje, kako dobro je predstavljena tematika, ali je predstavljena tudi rešitev za zmanjševanje ogljičnega odtisa…).

Glavni nagrajenec bo objavljen najkasneje 7 dni po zaključku glasovanja (najkasneje 9. aprila 2015) na Facebook strani Pozor!ni za okolje in na spletnem mestu www.pozornizaokolje.si.

9. Nagrade in prevzem nagrade

Organizator bo avtorju najboljšega video posnetka po izboru žirije (80 %) in Facebook uporabnikov (20 %) podelil glavno nagrado:

 • kamera GO PRO CAM HERO v tržni vrednosti do 200 € (neto vrednost).

Denarno izplačilo nagrade ni mogoče. Nagrada je izdana na ime, zato ni prenosljiva. Menjava nagrade ni mogoča.

Nagrajenec bo o nagradi, pogojih (časovnih rokih in drugih pogojih) in načinu prevzema nagrade obveščen po e-pošti na naslov, ki ga je navedel v prijavi. Organizator bo nagrado podelil:

 • posamezniku, če se je v natečaj prijavljal kot samostojna prijava oz.
 • srednji šoli v obliki donacije, če bo v natečaju sodelovala srednja šola ali posamezniki v imenu srednje šole.

Če organizator v roku 24 dni od trenutka, ko nagrajencu pošlje obvestilo o tem, da je bil izbran, iz katerega koli razloga (npr.: nagrajenec izjavi, da nagrade ne želi sprejeti, naslov nagrajenca je nepopoln ali napačen ipd.) ne prejme od njega vseh potrebnih podatkov, se šteje, da nagrajenec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti v okviru tega natečaja in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršen koli drug namen.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
 • se pojavi dvom o avtorskih pravicah do materialov v video posnetku,
 • se ugotovi, da je sodelujoči sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji.

10. Plačilo dohodnine

V primeru, da bo nagrajenec fizična oseba, bo organizator za nagrajenca od navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Za ta namen mora nagrajenec organizatorju v zgoraj navedenem roku posredovati svoje podatke: ime, priimek, naslov, davčna številka in kontaktna telefonska številka.

Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

Če bo nagrajenec srednja šola, bo organizator nagrado podelil v obliki donacije šoli in ni predmet davčnih obveznosti.

11. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 94/07). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Upravljavec zbirke bo zbrane osebne podatke uporabljal izključno za namene obveščanja o natečaju, objave prispevkov na spletnem mestu www.pozornizaokolje.si in Facebook strani Pozor!ni za okolje in nobene druge namene.

Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe natečaja. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Udeleženec oz. njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko kadarkoli prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov, pridobljenih v natečaju, in sicer po e-pošti na naslov pozorni.zaokolje@gmail.com ali pisno na naslov: Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o., Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj (za Anjo Komatar). Upravljavec zbirke osebnih podatkov mora osebne podatke uporabnika izbrisati v 15 dneh od podane zahteve.

Upravljavec osebnih podatkov bo osebne podatke sodelujočih v natečaju hranil do podelitve nagrade.

Nagrajenec organizatorju dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih natečaja oz. prevzema nagrade.

12. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči,
 • (ne)delovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
 • vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v natečaju.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v natečaju (z uporabo dostopa do svetovnega spleta, itd.).

13. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih pravil natečaja bo sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani Pozor!ni za okolje.

Pravila in pogoji so dostopna na www.pozornizaokolje.si/ekotalent/pravila, za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na pozorni.zaokolje@gmail.com.

Kranj, 2. 2. 2015 (spremenjeno 2. 3. 2015 - podaljšanje natečaja)