Kampanja Pozor(!)ni za okolje s 44 partnerji že četrto leto med slovenskimi dijaki

S podpisom pisma o partnerstvu se je danes uradno začel četrti krog kampanje Pozor(!)ni za okolje, ki poteka na pobudo družbe Goodyear Dunlop Sava Tires.

Kampanja, katere namen je osveščanje dijakov in širše skupnosti o pravilnem odnosu do okolja, je tokrat združila že 44 partnerskih organizacij ter več kot 12.000 dijakov iz 26 srednjih šol iz vse Slovenije. Kampanjo je ponovno podprlo tudi Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Podpisniki
Partnerji kampanje so se s podpisom pisma o nameri
zavezali k sodelovanju v kampanji v tekočem šolskem letu.
Na fotografiji: Andrew Harper, direktor proizvodnje
v družbi Goodyear Dunlop Sava Tires.

Andrew Harper, direktor proizvodnje v družbi Goodyear Dunlop Sava Tires, je na današnjem začetnem dogodku kampanje poudaril, da je kampanja v teh letih dosegla vse zastavljene cilje. »S kampanjo dosegamo dolgoročne cilje in tako prispevamo k okoljski ozaveščenosti dijakov. Vsekakor je zgovoren podatek raziskave, ki jo vsako leto po zaključku tekmovanja izvedemo med sodelujočimi dijaki: v zadnjem letu kampanje je več kot dve tretjini dijakov, ki so sodelovali v raziskavi, zatrdilo, da se zaveda pomena ločevanja odpadkov. Odgovor, da je ločeno zbiranje odpadkov nujno potrebno in koristno, pa je leto poprej izbrala le polovica vprašanih dijakov. Tovrstne ugotovitve so zagotovo dokaz, da ubiramo pravo pot. Obenem smo v družbi Goodyear Dunlop Sava Tires izjemno ponosni na samo partnerstvo, saj število pridruženih ustanov iz leta v leto narašča; v štirih letih se je povečalo za skoraj 4-krat.«

Podpisniki
Zbrane goste je s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje
pozdravil Branko Ravnik, v.d. generalnega direktorja
Direktorata za okolje.

Partnerstvu kampanje se je lansko leto pridružilo tudi Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Predstavnik ministrstva, g. Branko Ravnik, v.d. generalnega direktorja Direktorata za okolje, je ob pričetku kampanje pozdravil iniciativo okoljsko osveščenih gospodarskih družb, ki svojo dobro prakso širijo tudi v lokalni skupnosti: »Postali smo družba, ki veliko koristi neobnovljive vire energije in zato moramo spremeniti svoje vzorce obnašanja. Prav je, da poskrbimo tudi za ponovno uporabo in recikliranje odpadkov, energetsko izrabo slednjih in šele čisto na koncu za njihovo odlaganje. Obenem smo priča dvigu zavesti na vseh ravneh, k čemur pripomorejo tudi tovrstne akcije, zato jih ministrstvo podpira.«

Podpisniki
Aktivnosti v kampanji bo v šolskem letu 2013/14 snovalo
kar 44 partnerjev.

44 partnerjev kampanje se je s podpisom pisma o nameri uradno zavezalo k sodelovanju v kampanji v tekočem šolskem letu in izvajanju aktivnosti, s katerimi dijake spodbujajo k odgovornemu ravnanju z okoljem.

O kampanji

Kampanjo Pozor(!)ni za okolje je družba Goodyear Dunlop Sava Tires na pobudo sodelavcev zasnovala z namenom opozarjanja širše skupnosti na nepravilnosti pri vsakdanjem odnosu do okolja ter osveščanja o pravilnem ravnanju z okoljem. Lansko šolsko leto so se dijakom srednjih šol z Gorenjske, kjer se kampanja začela, pridružili še dijaki srednjih šol iz celotne Slovenije.

Osrednja aktivnost v kampanji je tekmovanje med sodelujočimi šolami, razdeljeno na tri dele. Šole z Gorenjske, ki so v kampanjo vključene že od šolskega leta 2010/11, bodo tako kot v preteklih letih tekmovale v ločenem zbiranju odpadkov. Vse šole v projektu (tako tiste z Gorenjske kot šole iz ostalih slovenskih regij, ki so se kampanji priključile v lanskem in letošnjem šolskem letu) pa bodo tekmovale še v organizaciji EKOdneva ter izvajanju EKOnačrta. V okviru EKOdneva bo posamezna šola organizirala aktivnosti, namenjene osveščanju dijakov in širše lokalne skupnosti. Namen organizacije takšnega dne je osveščanje, povezovanje in aktiviranje širše okolice k pozornemu odnosu do okolja. V tekmovanju v izvajanju EKOnačrta pa bo posamezna šola poskrbela za čimbolj učinkovito ravnanje z odpadki, energijo in vodo. Šole oz. njeni predstavniki bodo cilje za izvajanje načrta predstavile ob začetku kampanje, nato pa jih bodo tekom letošnje kampanje uresničevale.

Med partnerji, ki so se letos na novo priključili projektu je deset novih organizacij in srednjih šol:

Nigrad, komunalno podjetje, d.d., Komunala Brežice, Zeos, ravnanje z električno in elektronsko opremo, d.o.o. Slopak, družba za ravnanje z odpadno embalažo, d.o.o., Center RS za poklicno izobraževanje in šole Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad, Gimnazija Moste, Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor, Srednja prometna šola Maribor in Biotehniška šola s Šolskega centra Nova Gorica.

Partnerji projekta, ki ostajajo del kampanje na podlagi preteklih let pa so:

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Mestna občina Kranj, Občina Škofja Loka, Občina Radovljica, Občina Jesenice, Dinos, društvo Ekologi brez meja, Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru, Komunala Kranj, Komunala Jesenice, Komunala Radovljica, Loška komunala, Zavod za zdravstveno varstvo Kranj ter srednje šole Gimnazija Kranj, Gimnazija Škofja Loka, Šolski center Škofja Loka (Srednja šola za lesarstvo in Srednja šola za strojništvo), Šolski center Kranj (Strokovna gimnazija ter Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo), Gimnazija Franceta Prešerna Kranj, Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica, Srednja gostinska in turistična šola Radovljica, Gimnazija Jesenice in Srednja šolo Jesenice, Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje, Gimnazija Ormož, Srednja šola Črnomelj, Šolski center Slovenj Gradec: Srednja šola Slovenj Gradec in Muta, Gimnazija Bežigrad, Gimnazija Ledina, Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, Gimnazija Vič, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer in Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška.